19 Oct

Relationship Manager Wealth Associate Jobs Vacancy in Uob

Position
Relationship Manager Wealth Associate
Company
Uob
Location
Opening
19 Oct, 2018 30+ days ago

Uob urgently required following position for Relationship Manager Wealth Associate. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Relationship Manager Wealth Associate Jobs Vacancy in Uob Jobs Details:

 • สร้างและพฒันาความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัลูกคา้บุคคล ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (HIGH NET WORTH CUSTOMER) เพื.อเพิ.ม
ศกัยภาพทางการลงทุน และสนับสนุนให้ลูกคา้ประสบความสาํเร็จทางด้านการลงทุน ตามเป้าหมายส่วนบุคคล
 • ให้บริการทางการเงินอย่างมืออาชีพ แนะนาํให้คาํปรึกษาด้านการลงทุนในผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น กองทุน เงินฝากประจาํ ประกนั
และการลงทุนทางเลือกอื.นๆ
 • จดัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยพิจารณาจากขอ้มูลสถานะทาง
การเงินของลูกคา้แต่ละราย
 • จดัทาํรายสรุป CUSTOMER PORTFOLIO REPORT พร้อมคาํแนะนาํในการจดัการการเงินของลูกคา้ และแนะนาํผลิตภณัฑ์ทางการเงินที.
เหมาะสม
 • เพิ.มฐานลูกคา้ และพฒันาคุณภาพการให้บริการลูกคา้อย่างต่อเนื.อง
 • การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาการ การตลาด หรือสาขาที.เกี.ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านการดูแล สร้างความสัมพนัธ์ และนาํเสนอ ผลิตภณัฑ์ธนาคาร เช่น เงินฝาก กองทุน และ
ประกนั
 • มีใบอนุญาตผูแ้นะนะการลงทุนด้านหลกัทรัพย ์(SINGLE LICENSE) และหากมีใบอนุญาตนายหน้าประกนัชีวิต และนายหน้า
ประกนัวินาศภยัจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทศันคติบวก และมีความยืดหย่นุ และพร้อมเรียนรู้สิ.งใหม่ ๆ มีความกระตือรือร้นสูง
 • มีทกัษะในการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจ เน้นประสิทธิผลในการทาํงาน สามารถทาํงานภายใตค้วามกดดน้ ไดดี้

Interested candidates please directly filling in the application to the UOB website by
CLICK HERE only


Human Resource Tel. 02-343-4242 Fax 02-343-4261

For further Information about UOB Thai and career opportunities,
Please visit our website at http://www.uob.co.th


 • Company: Uob
 • Added: 30+ days ago

Jobs Vacancy Related to Relationship Manager Wealth Associate:

22Jan

Relationship Manager Wealth Associate Jobs Vacancy in Uob . Uob opening great career opportunity and jobs vacancy for Relationship Manager Wealth Associate position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. • สร้างและพฒันาความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัลูกคา้บุคคล ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (HIGH NET WORTH CUSTOMER) เพื.อเพิ.ม ศกัยภาพทางการลงทุน และสนับสนุนให้ลูกคา... ... Continue reading -->


 • Company: Uob
 • Added: 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา